KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH I KOSMETYKÓW Wydziału Chemicznego Polietchniki Warszawskiej

Strona główna > Strona główna

Ostatnie wpisy na forum

bezwzględni, nieprzyjemni, bez empatii ludzie st

16 grudnia odbędzie się spotkanie dot. studiów na Stanford Event page: https://studianastanford.splashthat.com/ Facebook page: https://www.facebook.com/events/893169574132296/ Wydział MIM, Uniwersytet Warszawski Sala 5070 (IV piętro) ul. Banacha 2, Warszawa zachęcam do udziału!!!!!Małgorzata Adamczyk

Możliwość odbycia stażu w European Medicines Agency w Anglii. Wynagrodzenie 1350 funtów miesięcznie. Termin najbliższego naboru 1 października 2015r http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405Małgorzata Adamczyk

Strona główna

Specjalność Biotechnologia Chemiczna - Leki i kosmetyki oraz Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków

W naszym Zakładzie prowadzona jest specjalność Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki na kierunku Biotechnologia oraz Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków, na kierunku Technologia Chemiczna.

Tematyka badawcza zakładu dotyczy syntezy i biotransformacji związków organicznych. Synteza ukierunkowana jest na związki o specjalnym znaczeniu np.: leki, pestycydy i środki zapachowe, czyli produkty wytwarzane w niewielkich ilościach i o wysokiej cenie jednostkowej. W pracach badawczych szczególny nacisk położony jest na poszukiwanie nowych, prostszych, tańszych i wydajniejszych oraz ekologicznie akceptowanych dróg syntezy. Równolegle prowadzone są badania nad wykorzystaniem mikroorganizmów i enzymów w reakcjach chemicznych. Ich celem jest opracowanie nowych metod otrzymywania związków biologiczne czynnych. Poza tym zakład zajmuje się wykorzystaniem bakterii w procesach biodegradacji odpadów przemysłowych.

Zakres nauczania jest ściśle związany z tematyką badawczą Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych. Przygotowuje studentów zarówno do prowadzenia prac badawczych w laboratoriach, jak i tworzenia nowych technologii oraz pracy na stanowiskach menedżerskich w przemyśle i administracji. Realizacji tego założenia służy bogaty wachlarz wykładów, w większości wybieranych przez studenta oraz laboratoria o zróżnicowanym programie, umożliwiającym wybór ćwiczeń zgodnych z zainteresowaniami. Wykłady i ćwiczenia dotyczą przede wszystkim mikrobiologii, biotechnologii, chemii i technologii organicznej, głównie nowoczesnych metod biosyntezy i syntezy oraz wytwarzania produktów w skali przemysłowej. W ramach laboratorium syntezy i biotransformacji oraz laboratorium procesów technologicznych i biotechnologicznych studenci mogą wybrać ćwiczenia o tematyce odpowiadającej indywidualnym zainteresowaniom. Spośród pozostałych przedmiotów studenci mogą wybierać "ścieżki" studiowania, np. klasyczną syntezę organiczną, biotechnologiczne metody wytwarzania produktów biologicznie czynnych i produktów użytkowych (leki, pestycydy, kosmetyki itp.).

Specjalność przekazuje studentom podstawy wiedzy ułatwiającej w przyszłości podjęcie pracy przy wytwarzaniu produktów lekkiej syntezy organicznej - leków, pestycydów, środków kosmetycznych i chemii gospodarczej, dodatków do żywności, modyfikatorów tworzyw sztucznych itp. Część zajęć związanych z nauczaniem technologii prowadzona jest w Laboratorium Procesów Technologicznych.

 

Coding & XHTML & CSS by 3w-Media